Back to top

Σε ποιον άγιο μπορείς να καταφύγεις για την ασθένεια σου

21/04/2019 - 14:57

Το κέντρο των προσευχών μας θα πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός, θα ζητώμεν από τον Πατέραν θεόν εν ονόματι Ιησού Χριστού και θα λαμβάνωμεν (εάν βεβαίως καλώς αιτώμεν) κατά το: «Ό,τι αν αιτήσητε τον Πατέρα εν τω ονόματι μου, δω ημίν» (Ιωάν. ιε΄16). Μετά όμως τον Ιησούν Χριστόν ας παρακαλώμεν και την Υπεραγίαν Θεοτόκον, ήτις έχει μεγάλην παρρησίαν εις τον Υιόν Της. Και εν συνεχεία τους Αγίους του Κυρίου, οίτινες έλαβον παρά του Ιησού Χριστού διάφορα χαρίσματα κατά το Μαρτύριόν των και σπεύδουν εις βοήθειάν μας. Οι Άγιοι και τα διάφορα χαρίσματα των έχουν ως εξής:

1. Ο Άγιος Κυπριανός, η Ιουστίνη η Παρθένος και η Αγία Θωμαΐς, βοηθούν εις την καταπολέμησιν των σαρκικών πειρασμών ως και επί παντός είδους μαγείας και την λύσιν αυτών.

2. Ο Άγιος Ανδρόνικος και η Αγία Αθανασία, βοηθούν τα ανδρόγυνα που θέλουν να εγκρατευθούν δι΄ανωτέραν πνευματικήν ζωήν.

3. Η Αγία Φωτεινή, βοηθεί εις τον πόνον της κεφαλής ως και κάθε οργάνου αυτής.

4. Η Αγία Παρασκευή, η Αγία Εριφύλη και ο Άγιος Ιγνάτιος, βοηθούν εις όλας τας ασθενείας των οφθαλμών.

5. Η Αγία Δωροθέα, είναι δια τας ασθενείας του προσώπου, ίνα μη παραμορφωθεί.

6. Ο Άγιος Παντελεήμων, δια πάσαν αιμορραγίαν σώματος, ρινός, κ.λ.π. ως και δια τα στηθικά.

7. Η Αγία Μαγδαληνή, δια την τριχόπτωσιν και δια τους πόνους πέριξ των δακτύλων.

8. Ο Άγιος Αντύπας, δια κάθε ασθένειαν των οδόντων.

9. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, δια τας παθήσεις της γλώσσης, βραδυγλωσσία, τραυλότητα, πρήξιμον, πάσης φύσεως οιδήματα και αϋπνίαν.

10. Ο Άγιος Παύλος ο Ομολογητής, δια τον πονόλαιμον.

11. Ο Άγιος Χαράλαμπος, δια τας στομαχικός και εντερικός ενοχλήσεις, δια τας λυπηρός σκέψεις και διαλογισμούς.

12. Ο Όσιος Βασίλειος ο Αμασεύς, δια τους ρευματισμούς χειρών, ποδών, ισχύων (μέσης), ως και δια την απελπισίαν και απογοήτευσιν.

13. Η Αγία Ξενία, δια τας παθήσεις της καρδίας, νευρασθένειαν, πάσης φύσεως σπυριά, εξανθήματα, αλλά και παν είδος μαγείας, ως και δια την επιτυχίαν εις τας εργασίας γενικώς.

14. Η Αγία Βαρβάρα, δια τα δερματικά (ευλογιά, ιλαρά, ανεμευλογιά, λέπρα, κ.λ.π.) ως και βοηθός εις τους ταξιδεύοντας με αυτοκίνητον, τραίνον, αεροπλάνον και χειριζόμενους παν μηχανοκίνητον μέσον.

15. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στρατηλάτης, δια πάσης φύσεως εκζέματα ως και ο Τήρων Θεόδωρος, δια την ανεύρεσιν εξαφανισθέντος προσώπου.

16. Ο Άγιος Μηνάς, δια τον ίκτερον (την λεγομένην χρυσήν), ως και δια παν απολεσθέν η αποπλανηθέν (ξελογιασμένο) πρόσωπον. Επίσης προφυλάττει από πυρκαϊάν και κλέπτας.

17. Ο Άγιος Φανούριος, δια πάντα τα απωλεσθέντα.

18. Ο Άγιος Τρύφων, ο Άγιος Ιερόθεος ο εξ Αθηνών, ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Όσιος Σεραφείμ, δια τους κήπους, αγρούς, σπαρτά, δένδρα, φυτά, σταφιδαμπέλους, κ.λ.π.

19. Ο Άγιος Νικόλαος δια το ταξείδιον ιδίως με ατμόπλοιον (εξ ου προστάτης των Ναυτικών), ως και προστάτης χηρών, και παρθένων.

20. Η Αγία Πολυξένη, δια τους εργαζομένους με σκαλωσιές, τους προστατεύει να μην κρημνισθούν, καθώς και τους ταξιδεύοντας και υποφέροντας εκ ναυτίας ως και τας εγκύους, ίνα μη αποβάλλουν.

21. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Κλέαρχος, δια τα πάσης φύσεως εγκαύματα.

22. Η Αγία Ανθίππη και ο Άγιος Νικόλαος, δια τα ορφανά, τας χήρας και τας παρθένους.

23. Ο Άγιος Στυλιανός, δια την προστασίαν των παιδιών και βρεφών, ως και δια την απόκτησιν τέκνου. Επίσης, εάν διαβασθεί η παράκλησίς του, σταματούν οι διαπληκτισμοί μεταξύ αδελφών διαφόρου ηλικίας. Ως και η Αγία Ξενία, ο Άγιος Φανούριος και η Αγία Αννα, δια την προαστασίαν των τέκνων γενικώς.

24. Η Αγία Ευθασία και η Αγία Ανθία, μήτηρ του Αγίου Ελευθερίου, δια τας μητέρας που δεν έχουν γάλα ή που έχουν πολύ και πρήσκονται τα στήθη των.

25. Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, δια την προστασίαν των συζύγων

26. Ο Άγιος Αρτέμιος, δια την κήλην παντός είδους.

27. Η Αγία Αικατερίνη και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, δια τας παθήσεις των γεννητικών οργάνων των γυναικών.

28. Ο Πρωτομάρτυς Στέφανος, οι Άγιοι Ανάργυροι και ο Απόστολος Πέτρος, δια λιθίασιν των νεφρών, της χολής και της κύστεως.

29. Η Αγία Όλγα, δια τους σεισμούς, πλημμύρας και κεραυνούς.

30. Ο Άγιος Μόδεστος, δια τας ασθενείας των ζώων, ίππων, βοών, αγελάδων, προβάτων, αιγών, κ.λ.π.

31. Η Αγία Παρασκευή, δια τας συζυγικάς έριδας και προστριβάς (καλόν όμως είναι να έχουν και την εικόνα της).

32. Ο Μέγας Βασίλειος και οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες (Δεκ. 13), δια να μη πέσει εις αίρεσιν ή αλλαξοπιστήσει ως και δια πάσης φύσεως πληγάς. Και τέλος,

33. Οι Άγιοι Ανάργυροι, δια πάσαν ασθένειαν και παν πάθος.

†Πρωτοπρεσβύτερος

π. Βαρθολομαίος (Αθανάσιος) Αρσενίου

Νομικός – Ιατρός